İYOT (İYOHEKSOL) 300 MG /1 ML ( TEKLİF NO:1720)--LEVETİRASETAM 500 MG/5 ML ( TEKLİF NO:1721)--PRİLOKAİN HİDROKLORÜR 20 MG/1ML ( TEKLİF NO:1722)
19 Temmuz 2022