3 KALEM SARF MALZEME ALIMI ( 1783 SAYILI TEKLİF )
27 Temmuz 2022