2369 SAYILI 9 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HASTA BAŞI MALZEME ALIMI HASTA ADLARI : İB***** KA****** -AY** KA***** -KE**** Bİ**** (KAROTİS İŞLEMİ)
04 Ekim 2022

2369-04102022104102.pdf 2369 SAYILI 9 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HASTA BAŞI MALZEME ALIMI HASTA ADLARI : İB*****  KA******  -AY** KA***** -KE**** Bİ**** (KAROTİS İŞLEMİ)